OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

Opět po roce byl začátkem listopadu vydán souhrnný materiál Úseku ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2016“. Ročenka komplexně a srozumitelně hodnotí kvalitu ovzduší a kromě výskytu smogových situací popisuje také úrovně emisí. Pomocí grafů, map, tabulek a textových komentářů dokumentuje stav ovzduší v celé České republice v roce 2016, jeho dlouhodobý vývoj a také příčiny tohoto vývoje. Ročenka uvádí, že od roku 2000 sice pokračuje klesající trend imisních charakteristik většiny sledovaných znečišťujících látek, ale není tak výrazný jako v 90. letech minulého století a některé škodliviny s negativními dopady na lidské zdraví stále překračují zákonem stanovené imisní limity na řadě lokalit.

Ze závěrů ročenky vyplývá, že v zóně Jihovýchod, jejíž součástí je také území Kraje Vysočina, stejně jako v předchozím roce, nebyly ani v roce 2016 překročeny zákonem stanovené imisní limity pro prachové částice (PM10, a PM2,5). U obou frakcí prachových částic se ukazuje zřetelný roční chod, tedy nárůst jejich koncentrace v ovzduší v chladném období, kdy se projevuje vliv vytápění (sezónní tepelné zdroje, vytápění domácností) a zhoršených rozptylových podmínek. Z ročenky vyplývá, že lokální vytápění domácností se na celkových emisích PM10 podílí 36 %, a na celkových emisích PM2,5 dokonce 55 %.

REKLAMA

Další škodlivinou, jejíž koncentrace v ovzduší je sledována, je benzo(a)pyren. Tato látka patřící do skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) představuje jeden z hlavních problémů kvality ovzduší v celé České republice. Podle ročenky ČHMÚ došlo v loňském roce k překročení imisního limitu pro tuto škodlivinu na 71 % měřicích stanic, přičemž v roce 2015 to bylo 62 % stanic. Překročení imisního limitu pro benzo(a)pyren se nevyhnulo ani Kraji Vysočina. Výsledky měření koncentrací benzo(a)pyrenu v ovzduší prezentované v ročence jsou dle jejích tvůrců zatíženy větší mírou nejistoty ve srovnání s ostatními mapovanými škodlivinami. Důvodem je nedostatečný počet měření menších (venkovských) sídel. S vědomím této skutečnosti se Kraj Vysočina snaží v rámci projektu „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina“ (ISKOV) zpřesňovat údaje o stavu kvality ovzduší mimo jiné i pro tuto problematickou škodlivinu.

Hlavním zdrojem emisí benzo(a)pyrenu je vytápění domácností, a přidáme-li k tomu emise prachových částic, na kterých se tento sektor také významně podílí, hovoří závěry ročenky ČHMÚ pro rok 2016 opět jednoznačně pro podporu výměny zastaralých zdrojů vytápění v domácnostech.

Ročenka je zveřejněna na stránkách ČHMÚ.

REKLAMA