Přestože měla rekonstrukce silničního nadjezdu ve Zlíně v Gahurově ulici definitivně skončit až v roce 2018, po stavební stránce už je tato velká investiční akce hotova. Stavební náklady zde dosáhly částky 52,6 milionu korun.

Rekonstrukce zlínského nadjezdu v Gahurově ulici patřila v letech 2016 a 2017 k největším investičním stavbám na krajské silniční síti. Její realizace byla náročná také z důvodu silného dopravního zatížení v centru krajského města, musela se proto uskutečnit po částech bez úplné uzavírky frekventované městské dopravní tepny.

REKLAMA

zlinsky nadjezd KR ZLIN

Foto zdroj: web Zlínského kraje

Předmětem investiční akce byla rekonstrukce mostu ev. č. 49016-2 (nadjezdu u autobusového nádraží ve Zlíně) včetně komunikace na něm a části silnice III/49016. Celková délka stavební úpravy silnice včetně mostu je 454 metrů, z toho délka mostu je 196,6 metru.

Rekonstrukce mostu spočívala v celkové obnově mostního svršku včetně hydroizolace a odvodnění mostu, v sanaci nosné konstrukce a spodní stavby mostu. Stavba musela řešit i úpravu původních inženýrských sítí umístěných na mostě a v navazujících úsecích silnice, úpravu trakčního vedení a veřejného osvětlení na mostě, vybudování kanalizace pro odvodnění nosné konstrukce pod mostem a úpravu světelného dopravního signalizačního zařízení. Současně byla provedena rekonstrukce křižovatky silnice III/49016 s místní komunikací „Vodní" v délce 54 metrů. Zde a rovněž na navazujícím úseku silnice směrem na Mladcovou a sídliště Jižní Svahy v délce 204 metrů byly vyměněny asfaltobetonové vrstvy vozovky. Původní šířkové a směrové uspořádání silnice zůstalo zachováno.

Zhotovitelem stavby bylo sdružení „Společnost KKS + FIRESTA + REPONT pro zakázku Most Zlín“. Konečná cena za tuto zakázku činí 52,636 milionu korun (včetně DPH). Stavba byla financována s využitím dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Výše dotace IROP z fondů EU dosahuje úrovně 85 % uznatelných nákladů, dalších 5 % prostředků poskytuje státní rozpočet. Zbývající náklady hradí Zlínský kraj prostřednictvím své organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Důvodem rozsáhlé opravy nadjezdu byl zhoršující se technický stav nosné konstrukce včetně izolace a spodní stavby mostu a nevyhovující stav povrchu vozovky, který měl dopad na bezpečnost a plynulost silniční dopravy. Most byl postaven v roce 1986. Podle dopravních průzkumů po něm projede každý den přes 21 500 vozidel.

Zdroj: web Zlínského kraje