bystrice_n.pVprostorách Brněnského kulturního centra proběhne od úterý 10. srpna do pátku 17. září 2010 představení turistického regionu BYSTŘICKO, vítěze letošního ročníku soutěže European Destination of Excellence  (EDEN), který probíhal na téma Voda – turistický cíl. Vítěznou destinaci přihlásilo do soutěže Město Bystřice nad Pernštejnem ve spolupráci se sdružením obcí BYSTŘICKO.  Jak Město Bystřice nad Pernštejnem, tak Mikroregion Bystřicko dlouhodobě spolupracují na udržitelném rozvoji cestovního ruchu a na propagaci.

Mikroregion Bystřicko je zvlněnou krajinou se zachovalým krajinným rázem nacházející se  uvnitř přírodního parku Svratecká hornatina a sousedící s Chráněnou krajinnou oblastí Žďárské vrchy. Celé území je protkáno čistými potoky a říčkami, které se vlévají do řeky Svratky. Kolem uvedených toků se  zachovala řada hradních zřícenin, většina z nich střežila obchodní cestu vedoucí v dávných dobách podél Svratky. Největší vodní plochou Bystřicka je přehradní nádrž Vír I na Svratce. Ta vytváří v krajině výraznou dominantu a slouží jako zásobárna pitné vody pro Žďársko, Brno a jeho okolí. Rekreační využití této vodárenské nádrže není povoleno, ale turisté mohou na kole nebo pěšky projít po pravobřežní lesní účelové komunikaci,  na které byla v roce 2005 zřízena Svratecká vodohospodářská naučná stezka. Nejvyhledávanějšími rekreačními rybníky regionu jsou Skalský a Domanínský na říčce Bystřici a Argentina v těsné blízkosti Bystřice n. P. V regionu lze nalézt mnoho menších rybníčků využívaných v převážné většině k chovu ryb.  Je jich registrováno cca 300. Zdejší terén je vhodný k procházkám, výletům, rybaření a k celkovému tělesnému i duševnímu odpočinku. Přírodní podmínky doplněné budovaným technickým vybavením nabízejí příležitosti pro radosti všech ročních období. Celý region je propojen množstvím zajímavých turistických a cyklistických značených tras a naučných stezek.

REKLAMA


„Voda – turistický cíl“
Bystřicko tvoří spolu s regionem Novoměstska a Žďárska „střechu Evropy“ – jsou územím odkud pramení vodní toky vytvářející hlavní zdroje povrchové pitné vody pro Žďársko a Brněnsko (řeka Svratka, vodárenská nádrž Vír a její povodí jako pásmo hygienické ochrany těchto zdrojů):
- Bystřicko je jedním z regionů s nejčistšími povrchovými vodami v ČR,
- rozmanitost vod regionu umožňuje i rozmanité využití vody jako turistického cíle,
-  vodní hospodářství regionu je propagováno tematicky zaměřenými akcemi jako jsou soutěž „S Vodomilem Zubří zemi“, výtvarné soutěže dětí „Život kolem vody “ a nově realizovanou akcí „Bystřická zastavení“, která navazuje na Svrateckou vodohospodářskou naučnou stezku.

Svratecká vodohospodářská naučná stezka – unikátní projekt propagující vodu jako turistický cíl
Stezka vychází z obce Dalečín, vede lesem po nově opravené lesní účelové komunikaci podél vodárenské nádrže Vír I v centru přírodního parku Svratecká hornatina, která byla dříve nepřístupná. Prochází obcí Vír a pokračuje po pěkné komunikaci podél Svratky a vyrovnávací nádrže Vir II do obce Koroužné až k úpravně vody ve Švařci. Celková délka naučné stezky je 16 km, délka trasy z Dalečína do Víru je 8 km. Hlavním cílem vodohospodářské stezky je upozornit návštěvníky na vodohospodářskou důležitost lokality a seznámit je s nutností a principy ochrany významného nadregionálního vodního zdroje povrchových vod. Dále je  veřejnost seznámena prostřednictvím odborných panelů se základními parametry a funkcemi vodních děl na trase (například čistírna odpadních vod v Dalečíně, stavba přehrady a vodní nádrže Vír, vodní elektrárna Vír, úpravna pitné vody Vír a Švařec) a s vybranými vodohospodářskými pojmy (eutrofizace, havárie apod.). Vodohospodářskou problematiku doplňují údaje a zajímavosti o obcích, kterými stezka prochází, včetně samostatného informačního panelu o zatopené obci Chudobín. Výlet lze absolvovat pěšky nebo na kole a spojit ho s návštěvou některých z Bystřických zastavení, případně s návštěvou dalších míst na Bystřicku. Investorem naučné stezky je Město Bystřice nad Pernštejnem, které touto akcí v roce 2005 současně zahájilo spolupráci se sdružením obcí „Mikroregion Bystřicko“ Spolupráce probíhá pod hlavičkou rámcového programu „Vysočinou za zdravím i poznáním“.  Projekt vodohospodářské naučné stezky je v České republice ojedinělý, byl spolufinancován Krajem Vysočina. Formou sponzorství i pomoci při shromažďování podkladů  jej podpořily mimo jiné i vodohospodářské společnosti a sdružení: Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Povodí Moravy, s. p.,  VÍRSKÝ OBLASTNÍ VODOVOD, sdružení měst, obcí a svazků obcí a VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. Návštěvníci naučné stezky jsou upozorněni, že její značná část vede podél vodárenské nádrže a v jejím ochranném pásmu, kde platí trvale zákaz koupání a zpřísněný režim pro pohyb chodců i cyklistů.

Do přípravy rozvojových akcí na ochranu životního prostředí jsou od prvopočátku zapojovány děti a mládež i širší veřejnost. Jsou organizovány výtvarné soutěže, výstavy apod. Jak logo rámcového projektu, tak figurka Vodomila vznikly z dětských soutěžních kreseb.Tyto popularizační akce se stávají postupně novodobou místní tradicí.

Na Bystřicku se dlouhodobě investuje do ochrany a tvorby životního prostředí a do péče o vody a o krajinu. Došlo tu k revitalizaci povodí řeky Bystřice, vyčištění a revitalizaci cca 40 ha vodních ploch (rybníky Argentina a Skalský, Domanínský rybník).  Město Bystřice nad Pernštejnem úspěšně provozuje  největší kotelnu na biomasu v České republice. V roce 2006 byla uvedena do provozu nově rekonstruovaná čistírna odpadních vod v Bystřici nad Pernštejnem. Postupně se budují ČOV i v dalších obcích. V příštích třech letech proběhne celková revitalizace městské zeleně. Dalším připravovaným velkým projektem je Centrum zelených vědomostí, které dále podpoří zajímavým a přitažlivým způsobem výchovu obyvatel i návštěvníků. Celková hodnota těchto investic se blíží částce půl miliardy korun.