Rada města Ústí nad Orlicí rozhodla o výběru dodavatele stavby nového Stacionáře. Vlastní stavební práce budou zahájeny po podpisu smlouvy v září, termín dokončení je stanoven na srpen příštího roku. Cena za realizaci dosáhne téměř 31 milionů korun. Město na akci získalo dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu a státního rozpočtu v celkové výši 90% způsobilých výdajů. Finanční spoluúčast města Ústí nad Orlicí bude tedy představovat 3,1 mil. Kč.

Stávající zařízení se nachází v bývalé rodinné vile v ulici TGM a bylo zřízeno již v roce 1992. Poskytuje služby lidem s mentálním postižením ve věku od 3 do 64 let, převážně z okresu Ústí nad Orlicí. „Mezi poskytované služby patří zejména ubytování a strava, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, výchovné a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování osobních práv,“ upřesnil místostarosta města Jiří Preclík.

REKLAMA

Současný stacionář poskytuje denní a týdenní sociální službu a disponuje celkovou kapacitou 25 míst, z toho je 13 míst v denním stacionáři a 12 míst v týdenním. Výrazná většina uživatelů je ve věku 27 až 45 let a současné prostory jsou dispozičně a kapacitně nevyhovující. „Město Ústí nad Orlicí se problematikou Stacionáře zabývalo opakovaně. V letech minulých se ověřovala možnost rekonstrukce a přístavby, tedy rozšíření stávajícího objektu. Vzhledem k velkým finančním nárokům nebyl návrh akceptován. V roce 2013 získalo město bezúplatným převodem z majetku Pardubického kraje budovu bývalého domova mládeže Střední zdravotnické školy Ústí nad Orlicí. Podmínkou převodu bylo využití objektu pro sociální účely. Tehdy vlastně začaly přípravné a projekční práce na novém Stacionáři,“ informoval starosta města Petr Hájek. Dlouholetá příprava se městu vrací v podobě dotace z prostředků EU, konkrétně z programu IROP.

„Již v loňském roce bylo městu doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Celkové náklady akce, které vzešly z výběrového řízení, činí téměř 31 milionů korun, přičemž dotace bude představovat 90%, tedy necelých 28 milionů. Díky této skutečnosti se vlastně našemu městu podaří vyřešit tři problémy zároveň. Za prvé získá Stacionář novou a důstojnou budovu, kapacitně nadčasovou a pro uživatele bezbariérově přístupnou. Za druhé se vyřeší využití několik let opuštěné budovy bývalého domova mládeže a za třetí město ušetří z vlastního rozpočtu nemalé peníze. Z této dotace mám osobně radost, je poskytnuta na smysluplnou a potřebnou akci, která pomůže řešit osobní problémy řadě rodin,“ řekl Petr Hájek, starosta města.

Město Ústí nad Orlicí muselo výběrového řízení na dodavatele stavby opakovat. Do první soutěže, vyhlášené na konci loňského roku, se nepřihlásil žádný uchazeč. Opakovaného výběrového řízení se účastnili čtyři uchazeči. Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena.

REKLAMA