Nemocnice ve městě

 

 

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

 

Adresa zařízení:

U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

GPS: 50°05'30.3"N 14°21'37.2"E

 

Kontakt: +420 973 208 333

Web: www.uvn.cz

 

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (ÚVN) pečuje z převážné části o obyvatele Prahy 6, o příslušníky armády a dalších složek ozbrojených sil, v řadě subspecializací také o nemocné z dalších regionů České republiky. Poskytuje moderní léčbu a péči ve všech oborech s výjimkou dětského lékařství, porodnictví, kardiochirurgie a léčby popálenin.

Jako jediná vojenská fakultní nemocnice v České republice je ÚVN výcvikovým, vzdělávacím a odborným zdravotnickým zařízením Armády České republiky.

V nemocnici působí 9 klinik a přes dvě desítky odborných oddělení. Statut kliniky mají chirurgie, neurochirurgie a neuroonkologie, interní obory, ORL, oční, onkologie, infekční nemoci, ortopedie a anesteziologie a resuscitace.

Velký důraz je v ÚVN kladen na vysokou úroveň kvality a na bezpečnost poskytované péče. Nemocnice jako první ve střední a východní Evropě získala významné ocenění vysoké kvality poskytované zdravotní péče – akreditaci JCI. Známkou kvality péče v ÚVN je také akreditace udělená Spojenou akreditační komisí na základě naplňování standardů kvality a bezpečí poskytované péče.

ÚVN disponuje 664 lůžky, z toho 469 standardními, dále lůžky následné a sociální péče. ÚVN pečuje také o několik desítek válečných veteránů.

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha je příspěvkovou organizací, jejím zřizovatelem je Ministerstvo obrany České republiky.


Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Adresa zařízení:

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

GPS: 50°04'23.2"N 14°25'15.5"E

 

Kontakt: +420 224 961 111

Web: www.vfn.cz

 

Všeobecná fakultní nemocnice (VFN) v Praze patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice. Poskytuje základní, specializovanou a zvlášť specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků. Podle historických pramenů byla první část Všeobecné nemocnice otevřena 1. prosince 1790 a pravidelný příjem nemocných byl zahájen 2. ledna 1791. VFN je státní příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky.


Nemocnice Na Homolce

 

Adresa zařízení:

Roentgenova 2/37, 150 30 Praha 5

GPS: 50°04'29.2"N 14°21'15.3"E

 

Kontakt: +420 257 271 111

Web: www.homolka.cz

 

Nemocnice Na Homolce se tradičně zaměřuje na léčbu nemocí kardiovaskulárních a nemocí neurologicko-neurochirurgických. V těchto oborech – tedy v péči o pacienty s nemocemi srdce a cév a o pacienty s nemocemi a poraněním mozku, míchy a páteře – poskytuje nemocnice naprosto komplexní spektrum moderních a klinicky ověřených diagnostických a léčebných metod, které má současná medicína ve vyspělém světě k dispozici. Zázemím pro poskytování těchto služeb je potom komplement oborů obecně interního a chirurgického charakteru a také rozsáhlý laboratorní a vyšetřovací komplex.


Fakultní nemocnice v Motole

 

Adresa zařízení:

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

GPS: 50°04'22.3"N 14°20'25.2"E

 

Kontakt: +420 224 431 111

Web: www.fnmotol.cz

 

Fakultní nemocnice v Motole poskytuje základní, specializovanou a superspecializovanou zdravotní péči a služby v lékařských oborech, formou ambulantní a lůžkové péče pro děti, dospělé a seniory. Je největším zdravotnickým zařízením v České republice. Stavebně ji tvoří dva propojené monobloky a několik samostatných pavilonů – má 2 189 lůžek. Ambulantně ošetří více než 750 tisíc pacientů ročně, na lůžku pak přes 70 tisíc. Má přes 5 tisíc zaměstnanců.


Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

 

Adresa zařízení:

Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10

GPS: 50°04'33.5"N 14°28'33.8"E

 

Kontakt: +420 267 161 111

Web: www.fnkv.cz

 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je vysoce specializovaným zdravotnickým zařízením poskytujícím zdravotní péči v téměř celém rozsahu medicínského spektra pro své spádové oblasti Prahy 3 a Prahy 10, v některých oborech i pro pacienty z celé Prahy, východních Čech a v případě popálených pacientů z celých Čech. Vizí fakultní nemocnice je neustálý růst kvality poskytované péče a další růst specializace na vybrané obory, především na traumatologii – léčbu těžce raněných pacientů –, na kardiologii a kardiochirurgii a v neposlední řadě na péči o těžce popálené pacienty.


Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

 

Adresa zařízení:

Vlašská 336/36, 118 33 Praha 1 – Malá Strana

GPS: 50°05'13.4"N 14°23'45.5"E

 

Kontakt: +420 257 197 111

Web: www.nmskb.cz

 

Vizí nemocnice je být zařízením s přívětivou atmosférou, s lidským a individuálním přístupem ke každému pacientovi – přístupem zakládajícím se na morálních a etických zásadách vycházejících z křesťanských hodnot. Poskytovat chce komplexní služby v klidném prostředí historického centra metropole, a tím významně doplňovat systém poskytovatelů zdravotní péče. Zaměřením se orientuje zvláště na gastroenterologii, rehabilitaci, paliativní i následnou a domácí péči.


Institut klinické a experimentální medicíny

 

Adresa zařízení:

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

GPS: 50°1'21.04"N, 14°27'45.43"E

 

Kontakt: ústředna +420 236 051 111, recepce – informace +420 236 052 120

Web: www.ikem.cz

 

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) je největším specializovaným klinickým a vědeckovýzkumným pracovištěm v České republice. Zabývá se problematikou kardiovaskulárních chorob, transplantací orgánů, diabetologií a poruchami metabolismu. IKEM je příspěvkovou organizací přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví ČR. Vznikl v roce 1971 integrací šesti do té doby samostatných výzkumných ústavů – Ústavu klinické a experimentální chirurgie, Ústavu pro choroby oběhu krevního, Ústavu pro výzkum výživy lidu, Výzkumného ústavu experimentální terapie, Výzkumného ústavu pro využití radioizotopů v lékařství a Výzkumného ústavu pro elektroniku a modelování v lékařství.


Thomayerova nemocnice

 

Adresa zařízení:

Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč

GPS: 50°01'48.2"N 14°27'24.3"E

 

Kontakt: +420 261 081 111

Web: www.ftn.cz

 

Thomayerova nemocnice se zaměřuje především na pediatrické obory a dále na traumatologii, onkologii a pneumologii. Současně se profiluje jako zdravotnické zařízení, které je schopno poskytnout zázemí občanům města Prahy v krizových situacích. Nemocnice provádí základní a klinický výzkum, zavádění a ověřování nových metod, podílí se na klinickém hodnocení léčiv a ověřování prostředků zdravotnické techniky. Umožňuje odborné praktické vyučování studentů středních, vyšších a vysokých škol.


Nemocnice Na Bulovce

 

Adresa zařízení:

Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 – Libeň

GPS: 50°06'55.4"N 14°27'50.7"E

 

Kontakt: ústředna +420 266 081 111, lékárna +420 266 082 017, pohotovost dospělí +420 266 083 301, 303, pohotovost děti +420 266 084 220

Web: www.bulovka.cz

Nemocnice Na Bulovce je rozsáhlý nemocniční komplex, rozkládající se na návrší navazujícím na Bílou skálu v Praze 8 (Libeň) v okolí již zaniklé usedlosti Bulovka. Nejvýraznější budovou je neorokoková stavba nazývaná Vychovatelna.


Nemocnice Na Františku

 

Adresa zařízení:

Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1

GPS: 50°05'33.4"N 14°25'17.6"E

 

Kontakt: ústředna +420 222 801 111, recepce +420 222 801 211, převoz nemocných +420 233 372 621

Web: www.nnfp.cz

 

Nemocnice Na Františku má v současné době 175 lůžek rozdělených do pěti primariátů. V rámci komplementu pracují další dva primariáty a ústavní lékárna. Nemocnice má vlastní stravovací provoz a rovněž provozuje vlastní kompresorovou a kyslíkovou stanici. V nemocnici v současné době pracuje 352 pracovníků, z toho 73 lékařů a 133 zdravotních sester. Ročně je zde hospitalizováno okolo 8 tisíc pacientů a dalších více než 80 tisíc je ošetřeno v ambulantních provozech a specializovaných poradnách.


Ústav pro péči o matku a dítě

 

Adresa zařízení:

Podolské nábřeží 157, 147 00 Praha 4 – Podolí

GPS: 50°03'44.2"N 14°25'09.9"E

 

Kontakt: +420 296 511 111

Web: www.upmd.cz

 

Ústav pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v Praze-Podolí je špičkové zdravotnické zařízení, které se specializuje na poskytování zdravotních služeb v základních oborech gynekologie a porodnictví, neonatologie a v řadě komplementárních oborů, které úzce souvisí s péčí o ženu a dítě. Jedná se o jedno z největších gynekologicko-porodnických a novorozeneckých pracovišť v České republice. ÚPMD disponuje jak velmi kvalitním týmem porodníků, gynekologů, neonatologů a lékařů dalších odborností, tak i zkušeným nelékařským zdravotnickým personálem. Je zde kladen důraz na dobrou interdisciplinární spolupráci a vysokou kvalitu zdravotních i doplňkových nezdravotních služeb poskytovaných pacientům. ÚPMD je vybaven nejmodernějšími zdravotnickými technologiemi. Ústav vyvíjí také aktivity vědecké, výzkumné a pedagogické.

RSS kanály pražskézprávy.cz

Chcete mít přehled o novinkách z vašeho regionu bez otevření webového prohlížeče?
lehke_rss Říkáte si "To není možné!", ale je. Přesně toto umožňují RSS kanály (více informací). Zjednodušeně řečeno se jedná o stažení aktuálních článků do vaší RSS čtečky - software určený k práci s RSS kanály (doporučujeme FeedReader - bližší info, stažení, návod), ve které můžete shromažďovat novinky z různých internetových stránek (převážně zpravodajských webů).

Použití: Pokud některý webový server nabízí RSS kanály, obvykle to indikuje ikonkou ikonka_rss a odkazem, který vede přímo na příslušný kanál/zdroj. Uživatel zadá odkaz do čtečky, a ta poté zobrazí seznam všech takto zpřístupněných článků (či jiných odkazů). Čtečka pravidelně kontroluje tento kanál a zobrazuje nové položky.

Praktické využití: Navštěvujete i jiné z našich informačních portálů a vadí vám otevírání nových stránek a oken? Používejte RSS kanály a Váš problém je vyřešen.

 

Jaké RSS kanály vám nabízíme:

Hlavní zpravodajský kanál

- Praha

Sport

Ekonomika

Kultura

Lifestyle

Nepřehlédněte

O portálu

REKLAMA