plovajko_oceneniPrezident Václav Klaus ve čtvrtek večer ve Vladislavském sále Pražského hradu u příležitosti 92. výročí vzniku samostatného československého státu vyznamenal 22 osobností.

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva III. třídy vojenské skupiny plukovníkovi Emilu Bočkovi za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.
Plukovník Emil Boček patří mezi hrdiny leteckých bojů za druhé světové války. V roce 1939 ilegálně opustil území Protektorátu a vstoupil do československé zahraniční armády. V Británii prodělal letecký výcvik a jako stíhací pilot se účastnil bojů na západní frontě. Za bojové hrdinství obdržel vysoká československá a britská válečná vyznamenání. Po válce byl v roce 1946 z armády propuštěn. Po obnovení naší demokracie byl morálně a politicky rehabilitován a je stále veřejně činný, mimo jiné jako předseda Svazu letců RAF v Brně.

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva II. třídy vojenské skupiny plukovnici Marii Ljalkové-Lastovecké za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.
Plukovnice Marie Ljalková-Lastovecká vstoupila v roce 1942 jako dobrovolnice do vznikající československé jednotky v Sovětském svazu. Bojové činnosti se účastnila jako zdravotnice a jako jedna z prvních žen vůbec bojovala jako ostřelovač. V řadách československého armádního sboru prošla boji u Sokolova, účastnila se osvobození Kyjeva a západní Ukrajiny, karpatsko dukelské operace a dalších bojů při osvobozování naší vlasti. Za své hrdinství obdržela vysoká československá a sovětská válečná vyznamenání. Letos oslaví devadesáté narozeniny.

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva III. třídy vojenské skupiny plukovníkovi Janu Plovajkovi za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.
Plukovník Jan Plovajko odešel po okupaci Československa do Sovětského svazu, kde byl zatčen a tři roky strávil v gulagu za polárním kruhem. Poté se přihlásil do vznikající československé bojové jednotky v Buzuluku, s níž prošel bitvami na území SSSR přes Duklu až do Prahy. V boji byl několikrát raněn. Za protisovětské postoje byl v roce 1948 zatčen a propuštěn z armády. Svou angažovanost v politickém dění roku 1968 zaplatil další perzekucí ze strany tehdejšího režimu. Jako člen Vojenského sdružení rehabilitovaných, Československé obce legionářské a Českého svazu bojovníků za svobodu je stále veřejně činný.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka II. třídy JUDr. Janu Haluzovi za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.
Dr. Jan Haluza byl vynikajícím sportovcem, československým reprezentantem v atletice a prvním trenérem Emila Zátopka. Jako významný funkcionář Československé strany lidové na Zlínsku byl po roce 1948 zatčen, obviněn z podvratné činnosti a hospodářské špionáže a odsouzen k šesti letům těžkého žaláře. Následně byl obviněn i ze členství ve skupině Dr. Milady Horákové, při výsleších krutě mučen a po odsouzení vězněn v Jáchymově. Po obnovení naší demokracie v roce 1989 se zasloužil o obnovení TJ Orel. Přes svůj vysoký věk 96 let je stále aktivním členem Konfederace politických vězňů.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka II. třídy Julii Hruškové za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva.
Paní Julie Hrušková po únoru 1948 odešla ilegálně do Rakouska a odtud ve spolupráci s americkou zpravodajskou službou převáděla osoby ohrožené komunistickou perzekucí na Západ. Při jedné akci byla v sovětské zóně zatčena, a vydána do Československa. Při výsleších byla vystavena krutému mučení. V komunistických žalářích strávila 11 let. Dnes je stále aktivně činná v Konfederaci politických vězňů, kde se angažuje především v práci s mládeží.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka II. třídy Janu Janků za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva.
Jan Janků celý život pracoval s mládeží v organizaci Junák. Za okupace se mu podařil z totálního nasazení v Německu útěk na Západ, kde vstoupil do řad československé zahraniční armády. Po únoru 1948 byl jako člen skautské odbojové skupiny „Světlana“ zatčen, krutě vyslýchán pověstnými vyšetřovateli v Uherském Hradišti a odsouzen k trestu smrti, který mu byl poté změněn na 20 let těžkého žaláře. Po roce 1989 se stal aktivním členem Konfederace politických vězňů a je stále činný v Junáku.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka II. třídy Josefu Vlčkovi za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.
Josef Vlček za okupace tajně studoval teologii a poté působil jako tajemník Matice Cyrilometodějské. V době pronásledování církve po nástupu komunismu tajně vydával církevní literaturu a vytvořil ilegální síť pro její distribuci. V roce 1950 byl za tuto činnost zatčen a odsouzen na 21 let žaláře, který si odpykával v uranových dolech. Na amnestii byl propuštěn v roce 1960. V roce 1968 byl činný v Díle koncilové obnovy. Po roce 1989 se zasloužil o obnovení Matice Cyrilometodějské, v níž působil jako dlouholetý předseda a šéfredaktor týdeníku Světlo. Pod jeho vedením byly vydány stovky významných literárních děl. Letos se dožil devadesáti let.

Prezident republiky udělil Medaili za zásluhy II. stupně Prof. PhDr. Františku Danešovi, DrSc. za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství.
Profesor František Daneš je vynikající jazykovědec bohemista, vůdčí nositel tradic pražské lingvistické školy, jehož vědecká práce, v níž obsáhl řadu oborů jazykovědy, si získala široké uznání a řadu ocenění. Po celý život pracoval v Ústavu pro jazyk český AV ČR, po dvě období byl jeho ředitelem. Působil jako pedagog na Univerzitě Karlově v Praze i na řadě akademických pracovišť v zahraničí. Je autorem rozsáhlého vědeckého díla, popularizátorem vědy a věnuje se i jazykové osvětě.

Prezident republiky udělil Medaili za zásluhy III. stupně Páteru Františku Fráňovi za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství.
Páter František Fráňa je český kněz a středoškolský učitel, který se soustavně věnuje výchově a formování mládeže. Vystudoval tajně teologii a v roce 1968 byl tajně vysvěcen na kněze. Kněžské povolání mohl legálně vykonávat až po pádu komunismu. Celý život pracoval s mládeží. Letními tábory Radost, které několik desetiletí organizoval a vedl, prošly tisíce mladých lidí. V roce 1989 se podílel na obnově Biskupského gymnázia v Brně, obnovil i Biskupské gymnázium ve Žďáru nad Sázavou, na němž dosud působí jako spirituál a učitel. V roce 1995 stál u zrodu Rádia Proglas, kde dodnes působí.

Prezident republiky udělil Medaili za zásluhy III. stupně plukovníkovi Ing. Romanu Hlinovskému za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů.
Plukovník Ing. Roman Hlinovský je příslušníkem Hasičského záchranného sboru, náměstkem krajského ředitele pro integrovaný záchranný systém Libereckého kraje. V době povodní v srpnu 2010 v Libereckém kraji velel jako řídící důstojník kraje všem složkám integrovaného záchranného systému na území kraje. Od prvních hodin živelní pohromy organizoval záchranu občanů a majetku postižených povodní. Svou profesionalitou a osobním nasazením byl příkladem a morální oporou záchranářů v mimořádně náročných a vypjatých hodinách a dnech přírodní katastrofy. Svým osobním nasazením pomohl zachránit životy lidí i značné materiální hodnoty. Je vynikajícím reprezentantem všech obětavých a odvážných záchranářů v naší zemi.

Prezident republiky udělil Medaili za zásluhy II. stupně Jaromíru Jágrovi za zásluhy o stát v oblasti sportu.
Jaromír Jágr je hrající legendou českého a světového hokeje. Mezi jeho největší úspěchy v reprezentaci České republiky patří zlato z olympijských her v Naganu v roce 1998 a zisk zlata z mistrovství světa v letech 2005 a 2010. Mimořádné úspěchy slavil v severoamerické Národní hokejové lize. Dvakrát se stal držitelem poháru pro jejího vítěze a je historicky nejlepším Evropanem, který kdy v této soutěži hrál. Mnohokrát byl vyhlášen nejlepším hokejistou u nás i v zámoří, v roce 2005 se stal českým Sportovcem roku. Je skutečnou osobností našeho sportu, která se těší vysoké popularitě a představuje pozitivní příklad pro mladou generaci.

Prezident republiky udělil Medaili za zásluhy I. stupně prof. Milanu Knížákovi za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění.
Profesor Milan Knížák je významnou osobností českého uměleckého a veřejného života. Věnuje se nejen výtvarné tvorbě, ale také hudbě a literatuře. Od počátku své umělecké kariéry v šedesátých letech 20. století byl výrazným, originálním a nekonformním tvůrcem, jehož se minulý režim snažil - naštěstí neúspěšně - umlčovat. Po roce 1989 se stal rektorem a pedagogem Akademie výtvarných umění, kde vychoval řadu výrazných osobností současné výtvarné scény. Jako ředitel Národní galerie stabilizoval její chod a inicioval řadu pozoruhodných výstavních projektů. Je všestrannou osobností, nepřehlédnutelnou v oblasti uměleckého, společenského i politického života naší současnosti. Letos se dožil 70 let.

Prezident republiky udělil Medaili za zásluhy III. stupně prof. Ing. Miroslavu Kutílkovi DrSc. za zásluhy o stát v oblasti vědy.
Profesor Miroslav Kutílek je významný český vědec, který se zabývá pedologií a půdní fyzikou a problematikou klimatických změn. Jeho práce v těchto oborech si získaly mezinárodní ohlas. Je členem mezinárodních vědeckých společností a přednášel na mnoha zahraničních universitách. V období totality publikoval pod pseudonymem beletrii v samizdatových edicích.

Prezident republiky udělil Medaili za zásluhy III. stupně Haně Maciuchové za zásluhy o stát v oblasti umění.
Hana Maciuchová je vynikající česká divadelní a filmová herečka. Její divadelní kariéra je spojena především s Vinohradským divadlem, na jehož scéně vytvořila řadu velkých rolí a kde stále působí. Velmi úspěšná je její filmová, televizní a rozhlasová tvorba, která jí přinesla velkou popularitu u diváků a posluchačů i řadu ocenění.

Prezident republiky udělil Medaili za zásluhy II. stupně Ing. Jiřímu Michalovi za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.
Ing. Jiří Michal je vynikající český manažer a podnikatel. Po skončení studií celý život pracoval v podniku Léčiva v různých manažerských funkcích, od roku 1993 byl generálním ředitelem této významné společnosti. Ta se pod jménem Zentiva stala pod jeho vedením významnou evropskou farmaceutickou firmou se závody u nás i v zahraničí. Letos v červnu opustil post předsedy jejího představenstva, dále však působí jako viceprezident Svazu chemického průmyslu České republiky. Věnuje se i projektům na podporu práce a podnikání handicapovaných občanů. V tomto roce se dožil 60 let.

Prezident republiky udělil Medaili za zásluhy III. stupně prof. RNDr. Jaroslavu Nešetřilovi, DrSc. za zásluhy o stát v oblasti vědy.
Profesor Jaroslav Nešetřil je významný český matematik, profesor Matematickofyzikální fakulty UK v Praze. Je mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti kombinatoriky, zabývá se rovněž algebrou a teoretickou informatikou. Byl dlouholetým vedoucím Katedry aplikované matematiky MF UK, v současnosti pracuje jako ředitel Institutu teoretické informatiky. Vědecky působil a přednášel na mnoha předních světových univerzitách a výzkumných pracovištích a je autorem rozsáhlého vědeckého díla, za něž se mu dostalo řady prestižních ocenění.

Prezident republiky udělil Medaili za zásluhy I. stupně prof. Karlu Raškovi, PhD. za zásluhy o stát v oblasti vědy.
Profesor Karel Raška je odborníkem v oboru molekulární virologie, imunologie a imunopatologie. V roce 1968 emigroval do USA, kde působí a vědecky pracuje na předních výzkumných pracovištích ve svém oboru. Je členem mnoha vědeckých společností a držitelem řady významných ocenění. Nikdy nezapomněl na svou vlast - Českou republiku. Jako předseda celosvětové Společnosti pro vědy a umění má velkou zásluhu o udržování a rozvíjení vztahů českých krajanských komunit ve světě s naší zemí.

Prezident republiky udělil Medaili za zásluhy I. stupně prof. MUDr. Milanu Šamánkovi, DrSc. za zásluhy o stát v oblasti vědy.
Profesor Milan Šamánek je vynikající osobnost dětské kardiologie a kardiochirurgie u nás. Od konce padesátých let se věnuje vrozeným srdečním vadám u dětí. Založil a dlouhá léta vedl Dětské kardiocentrum v nemocnici v pražském Motole. Na Fakultě dětského lékařství University Karlovy vychoval několik generací dětských lékařů. Ve svém oboru publikoval stovky vědeckých prací. Je členem našich i zahraničních odborných společností a držitelem mnoha vědeckých ocenění.

Prezident republiky udělil Medaili za zásluhy II. stupně Karlu Šiktancovi za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění.
Karel Šiktanc je významný český básník, novinář, scénárista a překladatel. Vedle rozsáhlého básnického díla se zabýval i tvorbou pro rozhlas a televizi, dětskou literaturou a překlady, především ruské poezie. Po roce 1968 byl tehdejším režimem pronásledován a umlčován, publikovat mohl pouze v samizdatu a v zahraničí. Po listopadu 1989 působil krátce ve funkci předsedy Obce spisovatelů. Jeho dílo získalo řadu významných uměleckých ocenění.

Prezident republiky udělil Medaili za zásluhy III. stupně Vladimíru Válkovi za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění.
Vladimír Válek je český dirigent, instrumentalista a pedagog. Je dlouholetým šéfdirigentem Symfonického orchestru českého rozhlasu. Za svého působení přivedl toto hudební těleso na světovou úroveň. Během své dlouhé umělecké dráhy spolupracoval jako dirigent s mnoha vynikajícími hudebními tělesy u nás i v zahraničí, Vystupuje na významných koncertních pódiích a spolupracuje s předními nahrávacími studii v celém světě. Je držitelem mnoha prestižních uměleckých ocenění.

Prezident republiky udělil Medaili za zásluhy II. stupně Ing. Blance Wichterlové, DrSc. za zásluhy o stát v oblasti vědy.
Ing. Blanka Wichterlová je vynikající vědecká pracovnice v oboru fyzikální chemie. Zabývá se strukturní chemií pevných látek, analýzou a vývojem katalyzátorů pro chemické procesy. Působí v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR. Publikovala řadu původních vědeckých prací ve svém oboru, je autorkou několika patentů a vysokoškolskou pedagožkou, která vychovala celou generaci úspěšných mladých vědeckých pracovníků. Za svou práci získala významná vědecká ocenění.

Prezident republiky udělil Medaili za zásluhy II. stupně PhDr. Evě Zaoralové za zásluhy o stát v oblasti kultury.
Dr. Eva Zaoralová je uznávaná česká filmová teoretička, publicistka a překladatelka, která se zasloužila o popularizaci českého filmu ve světě. Filmové publicistice a kritice se věnuje od 60. let. Pedagogicky působila na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění, kde přednášela filmovou historii. Zasedala v porotách mnoha významných zahraničních filmových festivalů. Od počátku devadesátých let působí jako programová ředitelka Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Má velkou zásluhu na tom, že se tento festival znovu zařadil mezi prestižní evropské přehlídky filmového umění.

zdroj: MEDIAFAX
REKLAMA