Od školního roku 2015/2016 máme ve městě zřízenu přípravnou třídu, která funguje na Základní škole Bratří Čapků. S ohledem na zájem rodičů budou od nového školního roku otevřeny tyto třídy dvě.

Přípravná třída je určena pro 5-7 leté děti v posledním roce před zahájením školní docházky, u nichž je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, tj. například pro děti s obtížemi hrubé a jemné motoriky, s logopedickými problémy (vada řeči), se sníženou koncentrací pozornosti, se zrakovou a sluchovou poruchou, se zdravotním oslabením, se sociokulturním znevýhodněním či pro děti z dvojjazyčných rodin. Přednostně je přípravná třída určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

REKLAMA

„Cílem přípravné třídy je ulehčit dětem začátky školní docházky. Do přípravné třídy jsou přijímané děti, které by v první třídě mohly mít problémy, což by zřejmě mohlo mít negativní vliv na jejich další vzdělávání. Rok v přípravné třídě tyto nedostatky velkým způsobem zmírní, často úplně odstraní a vstup do první třídy je pro děti mnohem lehčí. Jsem ráda, že díky vedení Základní školy Bratří Čapků v Příbrami přípravná třída funguje, a že škola v reakci na zájem rodičů otevírá v příštím školním roce třídy dvě,“říká místostarostka Zorka Brožíková, která velmi chválí i výběr pedagogů a asistentů v přípravné třídě.

O přípravnou třídu je mezi příbramskými rodiči skutečně zájem, o čemž svědčí počet zapsaných dětí, kterých je letos 28. Přípravná třída funguje téměř jako běžná první třída. Děti chodí do školy každý den na čtyři hodiny, běžně se zapojují do projektů školy, znají školní prostředí a přechod do první třídy je pro ně mnohem jednodušší.

 

REKLAMA