Aniž bychom si to běžně uvědomovali, naší každodenní činností v oblasti nakládání s vodami, zpracováním odpadů a odstraňováním znečištění z odpadních vod napomáháme přímo či nepřímo ochraně flóry a fauny. Kromě těchto, pro nás již běžných a samozřejmých činností, si Veolia stanovila v oblasti podpory přírodní rozmanitosti tyto cíle: chránit ekosystémy a jejich životaschopnost, obnovovat a chránit městskou biodiverzitu a chránit významné ekologické oblasti.

 

REKLAMA

nadrz slusovice pitna voda pro cast zlina MOVO

Nádrž Slušovice – pitná voda pro část Zlína.

S cílem zvýšit přírodní rozmanitost v rámci provozovaných areálů a ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody byly ve vybraných objektech společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ (ČOV Olomouc a ČOV Zlín) provedeny navržené úpravy. Nejprve se uskutečnil ekologický audit, který posuzoval momentální stav areálů a podmínky vhodné pro život rostlin a živočichů, dále přítomnost překážek a nebezpečných prvků, zdroje potravy a přístupy k vodě, možnosti úkrytu pro různé druhy živočichů a správu travnatých ploch.

upravna vody tlumacov aerace kaskada MOVO

Úpravna vody Tlumačov – aerace kaskádou.

Navržené objekty čistíren odpadních vod jsou svojí povahou a umístěním velmi vhodné a opatření pro zvýšení biodiverzity „relativně“ jednoduše realizovatelná. Samotná poloha čistíren v blízkosti vodního toku, uspořádání areálu s mnoha nádržemi s volnou hladinou a rozlehlé travnaté areály nabízí řadu možností, jak zajistit zvýšení biodiverzity na těchto objektech.

biodiverzita MOVO

Podpora biodiverzity. Foto zdroj: MOVO

Základem pro výskyt živočichů je uzpůsobení prostředí k jejich přežití, tedy vytvoření takových podmínek, kde by našli úkryt i zdroj potravy a vody. Napomoci tomu má například řízené sečení trávy a přeměna části travnatých ploch na květnatou louku nebo výsadba keřových porostů a stromoví, kde najde řada živočichů svá nová útočiště. Doplňkové úkryty pro plazy, ptáky nebo hmyz zajistí uměle vytvořená hromada větví a jiného rostlého přírodního dřeva, která bude ponechána volnému rozkladu. Pohledově estetický prvek pak může tvořit i kamenná rovnanina, která rovněž nabídne útočiště spoustě plazů. Vzhledem k absenci přirozených hnízdních dutin budou v rámci areálu rozmístěny ptačí budky.

REKLAMA