Když Vak Zlín informoval nedávno veřejnost o své zvýšené právní iniciativě ve sporech o platnost smluv uzavřených se společností Moravská vodárenská, zvýšila se mediální aktivita města Otrokovice, která ovšem zavádějícím způsobem vyzdvihuje zásluhy města Otrokovice, jež přitom nejsou podložené žádným reálným stavem řízení ani pravomocným rozhodnutím soudů. 

Skutečností je, že žádné soudy na neplatnost výše uvedených smluv nebyly vedeny, resp. soud vedený o žalobě města Otrokovice (a města Fryšták) byl mnoho let přerušen. Až do loňského roku probíhal související soud o platnost valné hromady z roku 2004, který byl pravomocně ukončen až loni usnesením Vrchního soudu v Olomouci. Výklad tohoto soudního rozhodnutí, které bez dalšího neznamená zrušení či neplatnost provozního vztahu mezi VaKem Zlín a MoVem je sporný, a proto je nutné získat autoritativní pravomocné rozhodnutí soudu o platnosti smlouvy o prodeji části podniku a provozní smlouvy, resp. provozního vztahu. 

Soudních řízení je od loňského roku vedeno několik a liší se i jednotlivé žalobní návrhy stran. Vedle žaloby města Otrokovice a Fryštáku proti VaKu Zlín a MoVo zažalovala dále MoVo o platnost kupní smlouvy a o nemožnost vydání podniku VaK Zlín v arbitráži a dále VaK Zlín zažaloval MoVo u Okresního soudu v Olomouci o platnost provozního vztahu. 

REKLAMA

Ze zákona je pro VaK Zlín určující sdělovat jednotlivým akcionářům jen tolik informací, kolik může sdělit všem akcionářům, a to způsobem, který zákon umožňuje. Takovým důvodem ovšem není žádost akcionářů, kteří VaK Zlín na náklady VaKu Zlín žalují, k poskytnutí informací, které jim mají umožnit uspět se svými žalobami proti VaKu Zlín. 

Je zřejmé, že zájmy jednotlivých účastníků sporů jsou natolik rozdílné, že výše zmíněná soudní řízení nemohou skončit v dohledné době konečným rozhodnutím ve věci. Ani arbitrážní řízení, které je zásadně jednostupňové, nebude znamenat ukončení sporů, ať dopadne jakkoli. 

Jisté je tak jen to, že VaK Zlín je nepolitická obchodní společnost, jejímž zájmem je zajištění pravidelných dodávek pitné vody v regionu Zlínska a hospodaření s vlastním majetkem ve prospěch svých akcionářů a k ochraně těchto zájmů VaK Zlín bude aktivně vystupovat v soudních sporech i mimo ně.

REKLAMA